CERTIFICATS MÈDICS SABADELL

Obtenció/Renovació permís d'armes

D'entrega immediata. Només cal que porteu el DNI original.

Obtenció/Renovació títols nàutics

D'entrega immediata. Només cal que porteu el DNI original.

Obtenció/Renovació TIP vigilant de seguretat

D'entrega immediata. Només cal que porteu el DNI original.

Obtenció/Renovació llicència tinença animals potencialment perillosos

D'entrega immediata. Només cal que porteu el DNI original.

Obtenció/Renovació permís grua torre o mòbil

D'entrega immediata. Només cal que porteu el DNI original i 1 fotografia de carnet (també la podem fer al centre mèdic de Sabadell)

Certificats mèdics oficials

Certificats mèdics laborals.

D'entrega immediata. Només cal que porteu el DNI original.

No fem certificats mèdics per esports ni submarinisme.

CERTIFICADOS MÉDICOS SABADELL

Obtención/Renovación permiso de armas

De entrega inmediata. Sólo hace falta traer el DNI original.

Obtención/Renovación títulos nauticos

De entrega inmediata. Sólo hace falta traer el DNI original.

Obtención/Renovación TIP vigilante de seguridad

De entrega inmediata. Sólo hace falta traer el DNI original.

Obtención/Renovación licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos

De entrega inmediata. Sólo es necesario traer DNI original.

Obtención/Renovación permiso grua torre o móvil

De entrega inmediata. Sólo es necesario traer DNI original.

Certificados médicos oficiales

Certificados médicos laborales.

De entrega inmediata. Sólo hace falta traer el DNI original.

No hacemos certificados médicos para deportes ni para submarinismo.