CERTIFICATS MÈDICS SABADELL

Obtenció/Renovació permís d'armes

Certificat mèdic d'entrega immediata. Només cal que porteu el DNI original.

Obtenció/Renovació títols nàutics

Certificat mèdic d'entrega immediata. Només cal que porteu el DNI original.

Obtenció/Renovació TIP vigilant de seguretat

Certificat mèdic d'entrega immediata. Només cal que porteu el DNI original.

Obtenció/Renovació llicència tinença animals potencialment perillosos

Certificat mèdic d'entrega immediata. Només cal que porteu el DNI original.

Obtenció/Renovació permís grua torre o mòbil

Certificat mèdic d'entrega immediata. Només cal que porteu el DNI original.

Certificats mèdics oficials

Certificats mèdics laborals d'entrega immediata. Només cal que porteu el DNI original.

No fem certificats mèdics per esports ni submarinisme.

CERTIFICADOS MÉDICOS SABADELL

Obtención/Renovación permiso de armas

Certificado médico de entrega immediata. Sólo hace falta traer el DNI original.

Obtención/Renovación títulos nauticos

Certificado médico de entrega immediata. Sólo hace falta traer el DNI original.

Obtención/Renovación TIP vigilante de seguridad

Certificado médico de entrega immediata. Sólo hace falta traer el DNI original.

Obtención/Renovación licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos

Certificado médico de entrega immediata. Sólo es necesario traer DNI original.

Obtención/Renovación permiso grua torre o móvil

Certificado médico de entrega immediata. Sólo es necesario traer DNI original.

Certificados médicos oficiales

Certificados médicos laborales.

Certificado médico de entrega inmediata. Sólo hace falta traer el DNI original.

No hacemos certificados médicos para deportes ni para submarinismo.